Reklamační řád

Pokud jste obdrželi zakoupené zboží v poškozeném stavu, máte nárok na jeho výměnu nebo na vrácení peněz na Váš bankovní účet. Pro zjednodušení celého procesu, prosíme, o vyplnění formuláře pro vrácení zboží, ve kterém nám kromě jiného uveďte i důvod reklamace. Vyrozumění o reklamaci vám dámě vědět nejpozději do 3 dnů ode dne fyzického přijetí reklamovaného zboží. Upozornění: reklamaci nelze podat telefonicky. Zboží, které bude na naši adresu zasláno bez vysvětlení, bude obratem zasláno zpět.

Za zakoupené zboží, které nám pošlete zpátky, Vám nabízíme tyto možnosti: 

1. možnost - vrátit peníze na Váš bankovní účet

Pokud si přejete vrátit peníze na účet, neposílejte nám zboží na dobírku. Vaše peníze Vám pošleme bankovním převodem na Váš účet, jakmile zboží od Vás dostaneme. Číslo Vašeho bankovního účtu nám napište přímo do formuláře pro vrácení zboží, který nám pošlete společně se zbožím, které si přejete vrátit.

2. možnost - zaslat stejný model jiné velikosti nebo barvy

V tomto případě stačí, když nám do vyplněného formuláře pro vrácení zboží uvedete požadovanou velikost a barvu.

3. možnost - zaslat jiný model, který u nás nabízíme

Opět stačí, když nám do formuláře pro vrácení zboží uvedete kód produktu včetně požadované barvy a velikosti.

 

Adresa pro vrácení zboží

Dušan Chrástek

Uruguayská 77/21

120 00 - Praha 2

Formulář pro vrácení zboží je ke stažení v PDF zde.

Kontakt pro další dotaz david@gymbrothers.cz

 


Reklamační řád 

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek na e-shopu www.gymbrothers.cz prodávajícího David Přikryla, Mikanova 3261/3, 106 00 – Praha 10, zapsaného v živnostenském rejstříku u Úřadu MČ Praha 10, IČ: 675 808 15, a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat při reklamaci zboží pořízeného od prodávajícího.

Kupující (též Spotřebitel) je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží a uzavřením kupní smlouvy.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Jako doklad o záruce (záruční list) je vystavován ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura nebo dodací list) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (zejména název zboží, cena, množství, kód produktu). Na vyžádání je možné vystavit i záruční list.

2. ZÁRUČNÍ DOBA

Záruční doba začíná běžet zásadně dnem převzetí zboží Kupujícím, tedy dnem uvedeným na faktuře, paragonu či na záručním listě.

Záruční doba činí 24 měsíců, jako u jakéhokoliv jiného spotřebního zboží.

Výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou – II. jakost (zboží poškozené, použité, nekompletní atd. – taková charakteristika je vždy uvedena u zboží – pokud není, má se za to, že se jedná o zboží nové, nepoškozené a kompletní). Jde-li o věci II. jakosti, neodpovídá Prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, a práva z odpovědnosti za vady věci zaniknou, nebyla-li uplatněna do 12 měsíců ode dne převzetí věci Kupujícím. Tuto dobu uvede Prodávající v dokladu o prodeji věci a dostatečně výrazně i u nabízeného zboží a v potvrzení objednávky.

U věcí prodávaných za nižší cenu z důvodu vady či nekompletnosti se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Záruka na zboží může být dodatečně ukončena, pokud jsou zjištěny následující skutečnosti: zboží bylo upraveno a opraveno někým jiným než výrobcem, životnost zboží byla neúměrně snížena nevhodným užíváním produktu či jeho údržbou, zboží bylo spotřebitelem přeprodáno a nelze prokázat vztah mezi smluvními stranami vůči Prodávajícímu.

3. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

I. Kupujícímu je doporučeno, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, jejich neporušenost). Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je například nekompletní nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

II. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: david@gymbrothers.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

III. Kupující reklamované zboží odešle poštou s vyplněným Formulářem pro vrácení zboží na adresu Dušan Chrástek, Uruguayská 77/21, 120 00 - Praha 2.

IV. O výsledku reklamace bude Kupující vyrozuměn telefonicky, sms zprávou, e-mailem či jiným prostředkem.

4. ZAMÍTNUTÍ REKLAMACE

I. Nelze reklamovat vady produktu, které vznikly: chybným užíváním, přetížením produktu (byť jednorázovým) a nevhodnou péčí o produkt. Rovněž nelze reklamovat vady, pro které byla poskytnuta sleva a které byly známy v době uzavření kupní smlouvy.

II. Zboží na reklamaci musí být předáno dokonale očištěné – vnitřní i vnější povrchy, bez obsahu. Znečištěné zboží bude obratem odesláno zpět bez započetí reklamačního procesu.

III. Nelze přijmout do reklamace zboží, jež není vybaveno: řádně vyplněným reklamačním protokolem a současně kopií dokladu o koupi či jiným dokladem zakládajícím záruční dobu. Takové zboží bude odesláno obratem zpět bez započetí reklamačního procesu.

5. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

I. O vyřízení reklamace je rozhodnuto do zákonné lhůty 30 dnů. Lhůtu 30 dnů je možné po uplatnění reklamace prodloužit po domluvě se Spotřebitelem – takové prodloužení nesmí být na dobu neurčitou nebo neúměrně dlouhou.

II. V případě potvrzení reklamace je na reklamačním protokolu uveden způsob opravy, případně další způsob řešení reklamace. Rovněž je Prodávající povinen uvést důvod zamítnutí.

III. Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady (doporučujeme požádat nejdéle do 30 dnů po vyřízení reklamace – zákonná lhůta tím není dotčena) a byly vynaloženy skutečně a účelně.

IV. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba o tuto dobu neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruční doba se prodlužuje o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl Kupující povinen věc převzít. O vyřízení je zákazník informován na udané kontakty na reklamačním protokolu.

V. V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží do jednoho měsíce od uplynutí doby, kdy měla být reklamace provedena, a byla-li provedena později, do jednoho měsíce od vyrozumění o jejím provedení (zpravidla do 60 dnů od data podání reklamace) je Prodávající oprávněn účtovat při výdeji reklamace částku za uskladnění.

VI. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je Kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamačního řízení a musí prokázat svoji totožnost OP nebo platným cestovním pasem. Bez tohoto ověření není Prodávající oprávněn reklamaci vydat.

 

V Praze, dne 1. 4. 2018